Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inspire2teach

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Inspire2teach bedoeld. Inspire2teach KVK/Handelsregisternummer : 08204473 BTW NL169103067B01

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s. 2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Ik zal me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen, af te ronden en sta ik gedurende de looptijd van het programma (binnen mijn grenzen) voor je klaar. De ondersteuning die ik bied, is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de desbetreffende productpagina’s op de website.

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@inspire2teach.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Je zal dan verder niet meer aan het programma kunnen deelnemen en verwijderd worden uit de community groep(en). 3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, op een door Inspire2teach aan te geven wijze, tenzij anders is aangegeven. 4.2 Betaling kan in één keer of in sommige gevallen in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt en na afronding van het programma nog niet het volledige deelnemersgeld hebt betaald, blijft de verplichting tot betaling bestaan. 4.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. 4.4 Kaarten die gekocht worden voor een live event op locatie kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘Koop op afstand’.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen

5.1 Op de teksten en materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij er hiervoor schriftelijk toestemming is gevraagd en ik deze heb gegeven. 5.2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma, een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. 7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Ik span me naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van de werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Ik verstrek geen garantie met betrekking tot het resultaat van door mij verrichte werkzaamheden. 8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. 8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen. De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van mijn aansprakelijkheidsverzekering. Tevens is het bedrag in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

Artikel 9

Overmacht 9.1 Indien ik door overmacht van blijvende of tijdelijke aard word verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, ben ik gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Privacy en zo

Inspire2teach.nl, gevestigd aan de Twekkelerweg 256 7553LS te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://inspire2teach.nl Twekkelerweg 256 7553LS Hengelo 0625313504 Mariska Bosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Inspire2teach.nl. Zij is te bereiken via info@inspire2teach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inspire2teach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inspire2teach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inspire2teach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Geautomatiseerde besluitvorming Inspire2teach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inspire2teach) tussen zit. De gegevens die je invult als je in onze webshop (via https://inspire2teach.nl) iets koopt, of als je op een andere manier inhuurt, gebruiken we voor het maken van onder andere voorstellen, facturen deelnemerslijsten. Gegevens worden in Google Drive opgeslagen, nadat wij ze zelf versleuteld hebben (privacy beleid Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl). We delen je naam en e-mailadres met MailChimp om onze mailings te kunnen versturen (privacy beleid Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/). Alle gegevens die je aan ons opgeeft worden verwerkt door DigitalOcean (privacy beleid DigitalOcean: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/) en Antagonist (privacy beleid Antagonist: https://www.antagonist.nl/downloads/privacybeleid.pdf). Betalingen gaan via Tikkie een service van ABN Amro, uw gegevens worden niet gedeeld met de derden (privacy beleid ABN AMRO: https://www.abnamro.nl/nl/grootzakelijk/over-abnamro/privacy.html).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspire2teach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inspire2teach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek . Inspire2teach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inspire2teach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inspire2teach.nl – Voor- en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres – Het afhandelen van jouw betaling. – Verzenden van onze Inspiratie Mail. – Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. – Om diensten bij je af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inspire2teach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Inspire2teach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonsgegevens > 5 jaar > Belastingdienst Personalia > 5 jaar > Belastingdienst Adres > 5 jaar > Belastingdienst Facturen > 5 jaar > Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Inspire2teach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inspire2teach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Logo van Inspire2Teach

Contact
Twekkelerweg 256
7553 LS Hengelo
info@inspire2teach.nl
06 25 313 504

© Inspire2Teach